ارمغانی برای تولد...

روزی هزاران بار متولد می شویم..

روزی هزار بار به دنیای امروزمان مبتلا می شویم..

تولد..صرفا این نیست که بگوییم کودکی که از بطن مادرش بیرون می آید، پس متولد شده ...

نه...نه

هر روز که چشم باز میکنی ،یعنی تولد!

هر روز که بتوانی بدون هیچ حصار و پرده ای آسمان را،برگ را،عزیزت را ببینی ،یعنی تولد..!

روزی صد بار متولد می شویم و اما مرگمان یک بار است!

مرگ ،هدیه ی تولد است!

چه بخواهی چه نخواهی متولد می شوی...

وچه بخواهی چه نخواهی تولد...مرگ را برایت به ارمغان می اورد!

/ 3 نظر / 19 بازدید
سید علی رکن الدین

[گل]